Video

ทำความรู้จัก SE : ร้านคนจับปลา


พี่ตุ๊ก (เสาวลักษณ์ ประทุมทอง) นักพัฒนาชุมชนที่ทำงานกับชาวประมงพื้นบ้าน ที่ทำให้เรื่องปากท้องและการอนุรักษ์ทะเลเป็นเรื่องเดียวกัน

พี่ตุ๊ก (เสาวลักษณ์ ประทุมทอง) นักพัฒนาชุมชนที่ทำงานกับชาวประมงพื้นบ้าน ที่ทำให้เรื่องปากท้องและการอนุรักษ์ทะเลเป็นเรื่องเดียวกัน