SE School 2018-02-22T15:10:32+00:00

เราเชื่อว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือ แห่งการเปลี่ยนแปลงให้สังคมน่าอยู่ขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นพลังการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในมือเรา หากแต่การที่จะเปลี่ยนจากความตั้งใจทำดีให้นำไปสู่การลงมือทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และยั่งยืนนั้นต้องมีวิธีคิดตั้งต้นที่ดี เราจึงอยากที่จะส่งต่อประสบการณ์ของผู้คนที่คิดดี และได้ลงมือทำแล้วมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวให้คนอื่นๆได้เรียนรู้ ผ่าน SE School เพื่อนำบทเรียนเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมของตนเองขึ้น   

สมัครรับข่าวสาร

SE School คือ

 • คอร์สเรียนออนไลน์ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย และถ้าตั้งใจทำจริงวิทยากรยินดีเป็นที่ปรึกษา

 • เป็นแหล่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม

 • เป็นเครื่องมือช่วยเสริมการทำงานให้แก่ผู้ที่สนใจจะหนุนเสริมให้เกิดการสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ

 • เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ชุดเนื้อหาการเรียน

จากการถอดบทเรียนที่สำคัญในการเริ่มต้นทำวิสาหกิจเพื่อสังคมจากทั้งผู้ที่ทำโครงการบ่มเพาะและผู้ประกอบการจริง พบว่าสิ่งที่ควรรู้ในช่วงเริ่มต้นมีดังต่อไปนี้

 • ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม

 • คนที่จะกลายมาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร

 • การทำความเข้าใจกับปัญหาทางสังคม

 • การพัฒนาธุรกิจตั้งแต่ช่วงพัฒนาสินค้าและบริการ ไปจนถึงกลยุทธในการทดลองตลาด

 • กลยุทธทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่าน SE School

 • การจัดการทีม

 • การวัดผลกระทบทางสังคม

 • การจัดหาทุน

ผู้แบ่งปันประสบการณ์

คุณสุนิตย์ เชรษฐา
คุณสุนิตย์ เชรษฐาChangeVentures
คุณสมศักดิ์ บุญคำ
คุณสมศักดิ์ บุญคำLocal Alike
สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์
สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์Toolmorrow
คุณปีตาชัย เดชไกรศักดิ์
คุณปีตาชัย เดชไกรศักดิ์Siam Organic

สำหรับคนที่อยากตั้งกิจการ เราอยากเชิญชวนคุณเข้าร่วมหลักสูตรของเรา เพื่อที่จะได้ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจของของคุณ กับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีประสบการณ์จริงที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับคุณ

8 Lessons

4 Case studies

8 Weeks

สมัครรับข่าวสาร

สนับสนุนโดย

ChangeFusion