Video

SE Skill Share ครั้งที่ 1 #หัวข้อที่ 3 “กิจการต้องขยายจะพาทีมโตอย่างไร”


SE School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม โดยโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change: BC4C) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมกิจกรรม SE Skill Share ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมระดมสมองและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ SE ที่กำลังเผชิญปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์ม Gather.Town เพื่อผลักดันให้กิจการเพื่อสังคมในไทยเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 หัวข้อเสวนาหลัก คือ

หัวข้อที่ 3

“กิจการต้องขยายจะพาทีมโตอย่างไร” โดย คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม ผู้ร่วมก่อตั้ง Buddy Homecare และคุณสริตา วรวิทย์อุดมสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย)

💬 คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม: “ความท้าทายเดิมที่ประสบอยู่คือ มี turnover สูง ปัจจุบันมี full- time ประมาณ 20 คน และ part-time 30 คน การที่พนักงานเข้า-ออกบ่อย ทําให้ทีมบริหารต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาก ยากที่จะ focus กับแผนการขยาย มีแนวทางหรือ cases ที่จะแนะนําในเรื่องการจัดการความท้าทายนี้อย่างไร?”

💬 คุณสริตา วรวิทย์อุดมสุข: “Buddy Homecare ยากตรงที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง ต้องช่วยกันคิดและวางแผนงานว่ากี่ปีถึงจะได้ขึ้นตําแหน่ง อาจจะต้องมีการ motivate ใหม่ให้มีระยะเวลาที่สั้นลง ทําให้พนักงานอยากอยู่กับเรามากยิ่งขึ้นโดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ”

💬 คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม: “ต้นทุนบุคลากรดั้งเดิมมาจากสายงานสังคม แต่การขยายงานขององค์กรจำเป็นจะต้องใช้ทักษะในการทําธุรกิจเข้ามาจับ เช่น การกําหนดมาตรฐานแรงงาน ประสิทธิภาพ การคาดการณ์ด้านการเงิน ฯลฯ แต่บุคลากรยังไม่เข้าใจในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ มีคําแนะนําอย่างไร?”

💬 คุณสริตา วรวิทย์อุดมสุข: “ให้เริ่มจากการหา Internship ที่จะมาช่วย Consult ธุรกิจนี้ได้ หาคนที่มีทัศนคติทางธุรกิจมาเข้าร่วม จะได้มีที่ปรึกษาแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทําให้ทีมเป็นเหมือนกีฬาที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น เราต้องทําประตู ต้องชนะในซีซั่นนี้ ทีมกีฬา = Flowchart แต่ละทีมจะทํางานร่วมกันว่าเราจะทําประตูได้อย่างไร ข้อดีของบริษัท อัพบิต คือ เราจะแชร์ Knowledge กันเยอะ CEO ก็จะมีการให้พูดขอบคุณกันในแต่ละทีม ทําให้เราได้แชร์ปัญหาต่างๆ ที่เจอ”