Video

Upskill : Marketing Management


คุณภาวุธ จาก TARAD.com ได้มาแชร์แนวทางการจัดการด้านการตลาดที่ไม่เพียงแต่กิจการด้านออนไลน์จะนำไปใช้ แม้แต่กิจการที่เป็นออฟไลน์ก็นำไปปรับใช้ได้

คุณภาวุธ จาก TARAD.com ได้มาแชร์แนวทางการจัดการด้านการตลาดที่ไม่เพียงแต่กิจการด้านออนไลน์จะนำไปใช้ แม้แต่กิจการที่เป็นออฟไลน์ก็นำไปปรับใช้ได้