Article

BANI WORLD คืออะไร ทำไมธุรกิจต้องปรับตัวว


โลกยุคบานี่ (BANI World) เป็นกรอบคิดที่พยายามอธิบายและพยากรณ์โลกยุคใหม่ ถูกคิดค้นโดย Jamais Cascio นักอนาคตวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตร์ชาวอเมริกัน โดยเสนอแนวคิดว่าหลายสิ่งในโลกแตกสลายได้ง่าย และก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ความเปราะบางนี้ส่งผลต่อความมั่นคงขององค์กรต่างๆ ไม่เพียงต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่รวมถึงสภาพจิตใจของพนักงานที่ต้องทำงานในโลกแห่งความสับสนอลหม่านนี้ด้วยเช่นกัน มาดูกันว่าธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรในโลกยุคที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วนี้

ภาพประกอบเนื้อหา

Brittle - โลกที่เปราะบาง ไม่ยั่งยืน และถูก disrupt ได้โดยง่าย ไม่เว้นแม้แต่ความสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรจึงควรเสริมความเปราะบางนี้โดยการเพิ่ม Soft Skill, Hard Skill และ Digital Skill ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีศักยภาพที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ตัวผู้นำเองก็ต้องก้าวทันเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาระบบขององค์กรให้ทันสมัย ไม่เว้นช่องว่างให้เกิดการแทนที่กันทางธุรกิจ จึงจะช่วยให้พนักงานและองค์กรมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

Anxious - โลกที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล ไม่เพียงแต่เฉพาะชีวิตส่วนตัว แต่ในการทำงานก็เช่นกัน ส่งผลต่อสุขภาพจิต เกิดความเครียดและทรมานจากอาการ Burn out มากขึ้น องค์กรจึงควรมีวิธีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานด้วยความเข้าอกเข้าใจ สร้าง mindset ให้ทุกคนในองค์กรมีสติพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

Nonlinear - โลกที่ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ไม่เป็นเส้นตรง หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบไม่มีใครคาดคิด ขาดตรรกะ และไม่เป็นเหตุเป็นผล ในสถานการณ์เช่นนี้ องค์กรควรปฏิรูปรูปแบบการทำงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้พนักงานเคยชินกับรูปแบบเดิมๆ นานเกินไปจนปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงไม่ทัน พัฒนาทีมทำงานให้ทันโลกอยู่เสมอ

Incomprehensible - โลกที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก ในภาวะที่ทุกอย่างไม่ได้มีความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะจริงหรือเท็จล้วนมีปริมาณมากและซับซ้อน ทำให้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือสรุปเป็นไปได้ยาก องค์กรจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ Big Data เข้ามาช่วยในการทำงาน และบางครั้งการวางแผนระยะยาวอย่างละเอียดอาจไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป