Article

ผู้พิการกับเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน


SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย ซึ่งหากพิจารณาเชิงลึกจะพบว่ามีเป้าหมายที่ระบุเกี่ยวกับ ‘ผู้พิการ’ ไว้ทั้งสิ้นกว่า 9 เป้าหมายย่อย ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำและทำให้ผู้พิการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม หรือ เป้าหมายย่อยที่ 11.7 ทำให้ผู้พิการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม และเข้าถึงได้ เป็นต้น สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับคนพิการอย่างครอบคลุมทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จนนำมาซึ่งการพัฒนาทั้งเชิงนโยบาย นวัตกรรม และการสร้างการตระหนักรู้ในหลายประเทศ

ภาพประกอบเนื้อหา

ในประเทศไทยเอง สถานการณ์คนพิการยังคงมีความท้าทายหลายด้าน จึงเป็นโจทย์ให้สังคมไทยว่า “หากจะขับเคลื่อนการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับนานาประเทศ จำเป็นต้องคิดคำนึงถึงผู้พิการอย่างไรบ้าง” ประการแรกจึงอาจจำเป็นต้องรื้อมายาคติเดิมๆ ต่อผู้พิการในทุกระดับ กล่าวคือต้องสร้างความคิดว่าผู้พิการสามารถทำอะไรหลายอย่างได้ด้วยตัวเองและไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษใดๆ เพียงต้องการเข้าถึงสิทธิตามที่ควรได้รับเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงตัวเองกับสังคมและคนอื่นๆ ได้อย่างปกติ ประการต่อมาคือ การออกแบบนโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงคนพิการด้วยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะต่างๆ ประการสุดท้ายคือ การทำให้พื้นที่ของการพัฒนาเป็นพื้นที่ที่ผู้พิการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างสบายใจ ไม่ถูกกีดกันหรือจำกัดสิทธิเพียงเพราะขาดความสมบูรณ์ของร่างกายไปบางส่วน

💡 ในส่วนของ SE ก็มีหลายกิจการจากโครงการ BC4C ที่ทำงานเกี่ยวกับผู้พิการ เช่น Vulcan Coalition, Sandbox Air, และ STEPS เป็นต้น 📌 ที่สุดแล้ว หากสังคมไทยเข้าใจความพิการอย่างไร้อคติ ยุติการเลือกปฏิบัติ รวมถึงภาครัฐออกแบบนโยบายและทำให้คนพิการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ครอบคลุม พร้อมกับมีพื้นที่ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ย่อมเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่ส่งผลดีให้สังคมไทยขยับใกล้การบรรลุ SDGs มากขึ้น แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงผู้พิการที่ได้รับประโยชน์ แต่เป็นการสร้างสังคมแห่งการเคารพและส่งต่อโลกที่น่าอยู่แก่คนรุ่นถัดไปด้วย

Vulcan Coalition

💬 กิจการที่สร้างอาชีพให้ผู้พิการประเภทต่างๆ มีโอกาสทำงานยุคใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่าง AI ด้วยศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง

Sandbox Air

💬 กิจการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการทางการได้ยิน ฝึกอบรมและจัดจ้างคนหูหนวกเพื่อเป็นช่างเทคนิคล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมมีแผนขยายกิจการเพื่อต่อยอดศักยภาพของผู้พิการให้สามารถสร้างอาชีพให้ตนเองได้ในอนาคต

Steps Community

💬 แพลตฟอร์มส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ มีเป้าหมายสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 50 ครอบครัวผู้พิการและสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่า 20 ล้านบาท ภายในปี 2569

BANPU #BanpuChampionsForChange #SocialEnterprise #SE