Video

ทำความรู้จัก SE : Play Port


คุณมณีนุช นักธุรกิจท้องถิ่นที่ไม่ทนต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กๆ ซึ่งเกิดทุกปี จึงพัฒนากระบวนการที่ทำให้เด็กๆได้มีภูมิคุ้มกันและหวังว่าจะทำให้เด็กๆในจังหวัดไม่ต้องหมดอนาคตจากการเล่นน้ำ

คุณมณีนุช นักธุรกิจท้องถิ่นที่ไม่ทนต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กๆ ซึ่งเกิดทุกปี จึงพัฒนากระบวนการที่ทำให้เด็กๆได้มีภูมิคุ้มกันและหวังว่าจะทำให้เด็กๆในจังหวัดไม่ต้องหมดอนาคตจากการเล่นน้ำ