Article

ประโยชน์ของ SE ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


💬 กิจการเพื่อสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ การเจริญเติบโตของกิจการเหล่านี้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมถึงสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ภาพประกอบเนื้อหา

🌳 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกโดยใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือ ไม่จำกัดด้วยทุนให้เปล่า และมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส

🔄 การสร้างเสริมกลไกตลาดที่มีคุณธรรม - มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม ผ่านกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน การบริโภคอย่างยั่งยืน และการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม

👥 การพัฒนาคุณภาพของบริการสาธารณะ - มุ่งปรับปรุงคุณภาพของบริการสาธารณะให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ทั้งบริการโดยตรงต่อสังคม และการประมูลจากภาครัฐ เช่น การจัดการของเสีย สรรหาพลังงานทดแทนระดับชุมชน พัฒนาอาชีพและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น

📊 การสร้างเศรษฐกิจใหม่แห่งคุณธรรมและความยั่งยืน - มุ่งเน้นการการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมและคุณค่าเชิงสังคม เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกัน

ที่มา: https://bit.ly/3PBh1iR