Article

บทบาทของ SE ในการแก้ไขปัญหาสังคมไทย


💬 สภาพสังคมไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาต้องเผชิญกับหลายปัญหาที่ซับซ้อนและต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง กิจการเพื่อสังคม (SE) ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จากการผลักดันสนับสนุนของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงเป็นกลไกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ภาพประกอบเนื้อหา

👩‍💻 การแก้ปัญหาความยากจน - SE มีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาความยากจนในสังคมไทย โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานให้แก่กลุ่มที่ด้อยโอกาส สร้างและฝึกอาชีพที่ทำให้ผู้คนมีงานทำและมีรายได้รองรับความต้องการของตนเองและครอบครัว ตัวอย่างเช่น กิจการเพื่อสังคม Khirifarm มาร์เก็ตเพลสที่สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เยาวชนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะอยู่ในภาวะยากจนพิเศษให้มีอาชีพและมีรายได้ หรือ SoMush แพลตฟอร์ม ‘เพาะเห็ดทำเงิน’ เพื่อเกษตรกรไทย ช่องทางให้คำปรึกษาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเห็ดแบบครบวงจรเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ให้เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีกิจการอื่นๆ ที่สนับสนุนการศึกษาและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ทำให้ผู้คนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมและสามารถพัฒนาตนเองได้

🌳 การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก SE จึงเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ โดยการพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานทดแทน การบริหารจัดการน้ำ และการลดขยะ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่ออนาคตที่ยั่งยืนของสังคมไทย ตัวอย่างเช่น กิจการเพื่อสังคม Termnaam ที่พัฒนานวัตกรรมและจัดจำหน่ายผงทำความสะอาดภาชนะ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกของบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทน้ำยาทำความสะอาด ลดการใช้พลังงานในกระบวนการขนส่งและจัดจำหน่าย หรือ M2Care ธุรกิจแฮนด์คราฟต์ ชุบชีวิตสิ่งทอเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าผ้า รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่นำผ้าเหลือทิ้งจากโรงงานมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดขยะสิ่งทอไปพร้อมกับสร้างรายได้แรงงานฝีมือที่ว่างงานในชุมชน

👴🏻 การแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัย - ภาวะประชากรสูงวัยเป็นปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก เกิดความต้องการในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเครียด โดดเดี่ยว และต้องการการสนับสนุนทางสังคม ในบทบาทของ SE นั้น มีหลายกิจการที่มุ่งพัฒนาบริการด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุให้เหมาะสมและมีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการและการฝึกทักษะที่เหมาะสมกับวัย ตัวอย่างเช่น OYU Natural กิจการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เพื่อผู้สูงวัย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชนให้ได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกัน ลดปัญหาภาวะโดดเดี่ยวและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจ

ที่มา: รายงานเรื่อง “กิจการเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย” มหาวิทยาลัยพายัพ