Video

SE Skill Share ครั้งที่ 3 “ก้าวแรกของการปั้นยอดขาย…สื่อสารอย่างไรให้ตรงใจลูกค้า”


กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้โดยผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม SE Skill Share ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ก้าวแรกของการปั้นยอดขาย…สื่อสารอย่างไรให้ตรงใจลูกค้า” มาร่วมรับฟังประสบการณ์ของผู้ประกอบการ SE ตัวจริง ที่จะมาเผยเคล็ดลับของการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรและภาครัฐ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยผู้ร่วมวงเสวนา 2 ท่านจาก 2 กิจการเพื่อสังคม ได้แก่ คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและ CEO จาก Local Alike และ คุณณฐกร อสุนี ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จาก Steps

กิจกรรมเสวนาโดยโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change: BC4C) ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 2 ผู้ประกอบการ SE ตัวจริง ที่มาร่วมเผยเคล็ดลับของการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรและภาครัฐ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างการเติบโตให้กับองค์กร และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ผ่านหัวข้อ “ก้าวแรกของการปั้นยอดขาย…สื่อสารอย่างไรให้ตรงใจลูกค้า” ที่ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

  1. การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มนั้น ๆ
  2. ความท้าทายในการทำงานกับลูกค้า และวิธีการจัดการ
  3. Branding มีผลมากน้อยแค่ไหนในการเข้าถึงลูกค้า