Video

Social Enterprise เติบโตอย่างไรให้ยั่งยืน


💬 Social Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคม กำลังเติบโตขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยเองก็มี SE มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และความเท่าเทียมทางสังคม โดยหลายบริษัทกำลังมองหาแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางที่ต้องคำนึงถึงมิติทางธุรกิจและมิติทางสังคม หมายความว่าต้องสามารถสร้างรายได้และผลกำไรที่เพียงพอต่อการดำรงกิจการ และต้องสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม วันนี้แอดมินได้รวบรวมปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ทำให้ Social Enterprise เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ดังนี้

ภาพประกอบเนื้อหา

🎯 มีพันธกิจที่ชัดเจน - สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนคือ พันธกิจควรมีความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่กิจการต้องการแก้ไข รวมถึงผู้ประกอบการต้องมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตามพันธกิจที่ตั้งไว้

🛍️ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการ - ไม่ต่างจากธุรกิจทั่วไป ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการเพื่อสังคมเองก็ควรมีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการหรือผู้รับประโยชน์ ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้

👩🏻‍💻 การบริหารจัดการที่ดี – เพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมให้เติบโต ผู้ประกอบการควรมีทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจรวมถึงทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินและผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน

🫱🏻‍🫲🏾 เครือข่ายความร่วมมือ - เครือข่ายความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในการขยายผลการดำเนินงานและสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรร่วมกัน